PROMOSYON ÜRETİMİ

Üretim/Tamtiiıı/Tasanm: Wedgwood Matrisi
Tarihsel bir açıdan bakıldığında, Wedgwood’un yaptığı Port- land Vazosu kopyasını saran yoğun promosyon ağının gösterdiği şey, yalnızca modern pazarlama yönteminin alışılagelmiş biçimlerinin köklerinin on sekizinci yüzyılın sonlanna kadar götürülebilmesi değil,32 aynı zamanda, bu biçimlerin, sanayi kapitalizminin ağırlığını hissettirdiği ilk dönemlerden beri, tüketim mallarının toplu üretimiyle nasıl bütünleştiğidir.
Üretim ile promosyonu biraraya getiren bu yeni bileşimin ne ölçüde salt ekonomik zorunluluktan kaynaklanan bir olay olduğu tartışılması gereken bir konudur. Staffordshire’m çömlekçi ustalan açısından (ki buna benzer bir hikâye Birmingham’ın demirci ustalan ya da Manchester’ın dokuma tezgâhı sahipleri için de anlatıla- bilir), ölçek ekonomilerine ve gelişmiş tekniklere bağlı olarak rekabetin de hızlanması, hiç kuşkusuz, 1720’lerden itibaren, en girişimci kuruluşlan pazarlama çabalannı yerel bölgelerini genişletecek şekilde harekete geçiren genel bir gücü göstermekteydi. 1760’lann sonlannda Britanya pazarlannın doyması ve bunun aka¬binde ortaya çıkan durgunluk aynı baskılan daha geniş bir kapsamda yeniden ortaya çıkarmıştı.33 Bu değişikliğe ayak uydurmakta en çok Wedgwood başan sağladı ve ardına kadar açılmış olan ulusal ve uluslararası piyasalarda karşılaştmlamaz derecede büyük bir üstünlük kurabilen (dolayısıyla hem bir öncü olarak büyük bir dalavereci, hem bir paradigma örneği olarak önemli hale gelen) kişi de gene o oldu.
Wedgwood’un biyograficileri, onun kendine özgü denebilecek kişisel niteliklerinin izini, pratik ve konformist olmayan yetişme tarzına, çiçek hastalığının katılaştırdığı çocukluğuna ve büyük kardeşinin yanındaki titiz bir çıraklığa kadar sürmüşlerdir. Onu ateşleyen gelişme, yaptığı deneylere parasal kaynak bulan Thomas Whiel- don’ın yanında, beş yıl boyunca onunla birlikte çalışmasıydı (onları koruyan kişilerden birisi de Thomas Spode’du).

Son Güncelleme : 20.11.2017 11:11:05

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki